กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิรากานต์ ใยอุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0856398811
อีเมล์ : yaiaun_nang@hotmail.com

นางสาวกมลวรรณ ชัยนุรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
เบอร์โทร : 0809050373
อีเมล์ : c_kamolwan@hotmail.com

Miss He Licuan
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)

Miss Pan Caiyun
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)
เบอร์โทร : 0924070884

Miss Huang Weiying
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)
เบอร์โทร : 0909071265

Miss Alyssa Laurene Galdiano
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร : 0985272630