ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

นางสาวมาลี โลกานุวัตรเสถียร
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

นางนาน มิชู
ผู้ช่วยฝ่ายโภชาการโรงเรียน