ฝ่ายอาคารสถานที่

นายสมบัติ ฉิมแฉ่ง
ฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย

นายสะผ่อง อ๊ะ
นักการ