กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอลิษา นาคเป้า
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0937340295
อีเมล์ : puyalisa1992@gmail.com