ปฐมวัย

นางอนงค์ หลอดทอง
ครู
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0879283934
อีเมล์ : anonglordtong3@gmail.com

นางสาวพรทิพย์ สานไธสง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0886542679
อีเมล์ : -

นางสมจิตร ลังเงิ่นเฮ้าเซิ่น
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0859296520
อีเมล์ : jeabjeab.j123@gmail

นางสาวลัดดา พึ่งบุญ
ครูพี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล
เบอร์โทร : 0947964148
อีเมล์ : iceladda02@gmail.com

นางสาวทาริกา พาหา
ครูพี่เลี้ยงชั้นเอนุบาลปืที่ 1

นางสาวสีนวน เริงไวย์
ครูพี่เลี้ยงชั้นเอนุบาลปีที่ 2

นางสาวก้องณภา โมราราย
ครูพี่เลี้ยงชั้นเอนุบาลปีที่ 3