คณะผู้บริหาร

นายอธินาถ ศิริเมฆา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : +66811507878
อีเมล์ : atinart1959@gmail.com

นางสาวธิติมา พรหมพิชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธันยา สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เนาวรัตน์ วิชัยดิษฐ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุวรรณา เกตุดำ
ฝ่ายกิจการพิเศษ

นางลาวัลย์ ฉิมแฉ่ง
ฝ่ายบริหารบุคลากรและธุรการ