คณะผู้บริหาร

นายอธินาถ ศิริเมฆา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : +66811507878
อีเมล์ : atinart1959@gmail.com

นางสาวสุวรรณา เกตุดำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธันยา สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธิติมา พรหมพิชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลาวัลย์ ฉิมแฉ่ง
ฝ่ายบริหารบุคลากร

เนาวรัตน์ วิชัยดิษฐ์
ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ