ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-208-2842
ชื่อ-นามสกุล : นายอธินาถ ศิริเมฆา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : +66811507878
อีเมล์ : atinart1959@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนาวรัตน์ วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันยา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติมา พรหมพิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 0959516504
อีเมล์ : kruva1991@gmail.com