หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนนักเรียนระดับ
ชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
จัดการเรียนการสอนแบบ Coding
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ปรัชญาโรงเรียน "ความรู้ดี กิจกรรมเด่น เน้นภาษาจีน"
เปิดสอนความสามารถพิเศษ
เทควันโด้/บัลเล่ย์/รำไทย/ดนตรี/ขับร้อง
(โดยครูผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก)
จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • สอนภาษาจีนกลางทุกระดับชั้นวันละ 2 คาบ
  • กิจกรรมรักการอ่านทุกเช้าก่อนเคารพธงชาติ
  • กิจกรรมร้องเพลงจีน/อังกฤษประกอบท่าทางทุกเช้า
  • เปิดสอนจินตคณิตตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 - ป.6
  • ฝึกการพูดสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษเข้มข้น
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ ได้ที่...
www.xinghua.ac.th
เปิดสอนวิชาหลัก ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ
และกิจกรรมพัฒนาทักษะ โดยครูที่มีประสบการณ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานของ ศบค.