เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เน้นการเรียนรู้ภาษาจีน

 


อัตลักษณ์ของนักเรียน

นักเรียนสิงฟ้าเป็นยอดของความกตัญญู