วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
1. วิสัยทัศน์ (Vision) พ.ศ. 2564 – 2566
(ระดับปฐมวัย)
          โรงเรียนสิงฟ้า จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม มุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและพัฒนาทักษะที่จำเป็น เน้นเด็กเป็นสำคัญ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

          โรงเรียนสิงฟ้า จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างปัญญาด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและพัฒนาทักษะที่จำเป็น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ (Mission)
          1.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา
          2.พัฒนาหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบครบวงจรสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
          3.จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยบริการให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาและการ                           พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ
          4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้จนจบหลักสูตร
          5.จัดให้มีครูและบุคลากรเพียงพอและส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณลักษณะและความสามารถเหมาะสมต่อวิชาชีพครู
          6.จัดระบบบริการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถปรับประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้รับบริการทางการศึกษา
          7.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งชุมชนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายในและนอกประเทศเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการ                     ศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3. เป้าประสงค์ (goals)
          1.เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมีความพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
          2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนการจบหลักสูตรและมีสมรรถนะสำคัญตามที่กำหนดในหลักสูตร
          3.สถานศึกษามีครูและบุคลากรระดับวิชาชีพ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ                       และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          4.สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
          5.สถานศึกษามีระบบและกลไกความร่วมมือกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาสังคม                               แห่งการเรียนรู้