สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปคบเพลิงอยู่ใต้หนังสือที่เปิดอยู่  มีตัวอักษร ส.ฟ. จารึกไว้ในหน้าหนังสือ  เป็นอักษรย่อของโรงเรียน  อยู่ภายในวงกลม  2  วงซ้อนกัน  ระบุชื่อโรงเรียนสิงฟ้า  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร

              ความหมายคือ  ความรู้ประดุจแสงสว่างนำทางชีวิต

              หนังสือ หมายถึง  ความรู้

              คบเพลิง หมายถึง  แสงสว่างที่ส่องนำทาง  

              ปรัชญาโรงเรียน

                     ความรู้ดี  กิจกรรมเด่น  เน้นภาษาจีน

              คติพจน์ของโรงเรียน

                     ผู้ปกครองคือญาติสนิท  ศิษย์คือลูก

              พุทธศาสนสุภาษิตประจำโรงเรียน

             
        โยคา เว ชายเต ภูริ “ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน”

              สีประจำโรงเรียน  คือ  ฟ้า – ขาว

                      สีฟ้า   หมายถึง  ความสดใสในโลกที่กว้างไกล

                      สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

                      สีฟ้า – ขาว  หมายถึง  เด็กสิงฟ้าร่าเริง  สดใส  ในโลกที่กว้างไกล

                ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                      ต้นเฟื่องฟ้า  หมายถึง  ความเบิกบาน  สว่างไสว  ความรุ่งเรืองและชีวิตที่ก้าวไกล

                อักษรย่อชื่อโรงเรียนสิงฟ้า คือ ส.ฟ.