ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนสิงฟ้า เดิมตั้งอยู่เลขที่ 273/5 บริเวณปากซอยจุฬาลงกรณ์ 15 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2490  มีนายเชียงเว้ง  แซ่ตั้ง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายธวัชชัย  กุลพฤกษ์  เป็นผู้จัดการ  และนางสาวบำเพ็ญ  จินดารัตน์  เป็นครูใหญ่  โดยตั้งอยู่บนที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       วันที่  19  เมษายน  2493  เปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจากนายเชียงเว้ง  แซ่ตั้ง เป็นนายเทียนชัย  ตาตะบุตร  ต่อมาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการใช้ที่ดินบริเวณที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนสิงฟ้า เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย  ทางโรงเรียนจึงย้ายมาเช่าที่ดินของวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ที่อยู่ในซอยอรรถกวี 1  ถนนพระรามสี่ ซอยอารี(สุขุมวิท26) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2509

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2513 นายเทียนชัย ตาตะบุตร ผู้รับใบอนุญาตได้ถึงแก่กรรม  ทางโรงเรียนจึงรายงานให้ทางกระทรวงศึกษาธิการทราบ พร้อมทั้งขออนุญาตแต่งตั้ง นายสุชัยสันติมากร  รักษาการแทนผู้รับใบอนุญาต     

         วันที่ 14 มิถุนายน 2514 นางเพียร  ตาตะบุตร ภรรยานายเทียนชัย ตาตะบุตร รับโอนกิจการและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับใบอนุญาต            

        วันที่  27  ธันวาคม  2536  นางเพียร  ตาตะบุตร  ผู้รับใบอนุญาต  ได้โอนกิจการโรงเรียนให้แก่มูลนิธิโรงเรียนสิงฟ้าส่งเสริมการศึกษา  โดยนางสาวผุสดี  คีตวรนาฎ  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

        ปัจจุบันโรงเรียนสิงฟ้า  ตั้งอยู่เลขที่  9  ซอยอรรถกวี 1  ถนนพระราม 4  ซอยอารี(สุขุมวิท 26)  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10110  บนพื้นที่  1  ไร่  98  ตารางวา  มีอาคารเรียน  2  หลัง  จำนวน  15  ห้องเรียน  และอาคารประกอบที่ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์อีก 1 หลัง นางสาวผุสดี คีตวรนาฎ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่  27  ธันวาคม  2536  จนถึงปัจจุบัน นายอธินาถ ศิริเมฆา เป็นผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน