ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2509
งบประมาณ : ไม่เปิดเผย
เพิ่มเติม..